W związku wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), mającego na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE chcemy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dbamy o to, aby były one odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było zgodne z przepisami.

Administratorem Państwa danych osobowych jest FF Armstrade sp z o.o. z siedzibą w Grażynie 98, 05-660 Grażyna, NIP: 797-20-67-478, REGON: 381684285.

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe ?

Przetwarzamy dane w celach związanych z zawieranymi transakcjami sprzedaży, rozpoznawaniem reklamacji, w tym na potrzeby bieżących kontaktów handlowych, w celach analitycznych i statystycznych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu lub zrealizowaniu dostawy.

Przy dokonywaniu powyższych czynności pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

- nazwa firmy,

- nazwisko i imiona,

- adres,

- numer NIP,

- numer koncesji,

- dane niezbędne do obrotu towarami koncesjonowanymi w myśl Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

Powyższe dane są nam niezbędne do zawarcia i wykonania wyżej opisanych czynności. Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług realizacji obowiązków prawnych (art. 6 RODO) np. w celu:

-wystawiania i przechowywania faktur,

- przechowywania koncesji, danych koniecznych do zakupu broni i amunicji na podstawie odrębnych przepisów tj. Ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności w zakresie obrotu bronią i amunicją,

- rozpatrywania reklamacji.

Chcemy również poinformować, że:

?          Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy, a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;

?          Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazicie Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

?          Dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności firmom informatycznym, firmom kurierskim, instytucjom finansowym, biuru rachunkowemu, dostawcom usług prawnych i doradczych, firmom świadczącym usługi marketingowe i reklamowe wyłącznie w związku z realizacją naszych celów oraz podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. MSWiA, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu ? w związku z realizacją ciążących obowiązków prawnych;

?          Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych, prawo do sprostowania danych  czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się, prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych czyli do usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania jak również prawo do przenoszenia danych czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. Przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją;

?          Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

?          Mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.


Administrator Danych Osobowych
FF Armstrade Pascal Fünfrocken