1.       POSTANOWIENIA WSTĘPNE I OGÓLNE

1.1.    Sklep internetowy www.sklep.ffarmstrade.pl prowadzony jest przez spółkę FF Armstrade SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000755588, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP 797-20-67-478.

1.2.    DEFINICJE

1.3.    Klient/Klient-detaliczny : Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach Sklepu www.sklep.ffarmstrade.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4.    Przedsiębiorca : FF Armstrade SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy. pod numerem KRS 0000755588, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, nr NIP 797-20-67-478.

1.5.    Sklep - Sklep Internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.sklep.ffarmstrade.pl Biuro handlowe ? siedziba firmy FF Armstrade sp z o.o. Grażyna 98, 05-660 Grażyna.

1.6.    Regulamin określa zasady zawierania transakcji pomiędzy Sklepem Internetowym www.sklep.ffarmstrade.pl oraz biurem handlowym tejże firmy (Grażyna 98, 05-660 Grażyna ) ? a klientami detalicznymi.

1.7.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Przedsiębiorca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie rezerwacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Przedsiębiorcy)

1.8.    Korzystając z naszej strony i Sklepu Internetowego oraz możliwości rezerwacji towarów Klient zgadza się na przetwarzania danych osobowych w celu weryfikacji nabywania towarów koncesjonowanych w ramach naszej polityki prywatności ( Link )

1.9.    Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) za jedną sztukę oferowanego towaru, chyba, że zaznaczono inaczej.

1.10.Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zastosowanie mają Ustawa o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ? w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016.0.380 t.j.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016.0.380 t.j.).

1.11.Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe chyba, że Przedsiębiorca wyraźnie zaznaczy, że jest inaczej. Towary w kategoriach ?Broń kolekcjonerska / używana? nie są fabrycznie nowe.

1.12.Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym. W celu zamówienia towarów, konieczne jest prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.sklep.ffarmstrade.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.sklep.ffarmstrade.pl pozwala ponadto na korzystanie przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów. 

1.13. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia lub nie może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.ffarmstrade.pl, istnieje możliwość złożenia zamówienia mailowo na adres info@ffarmstrade.pl . W przypadku składania zamówienia mailowo Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, do zapoznania się treścią niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego.

1.14.Przedsiębiorca realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.15.Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji ?DO KASY", co następuję przed wysłaniem zamówienia ? to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umową. Cena widoczna po ?przejściu DO KASY? uwzględnia ponadto ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia i jest to zawsze obowiązująca cena sprzedaży. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym, wraz z towarem, paragonie, a w innych przypadkach ? w fakturze VAT.

1.16.Przedmiotu umów sprzedaży zawieranych na odległość nie stanowią rzeczy objęte reglamentacją, o których mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 o broni i amunicji (Dz.U.2017.1839 t.j. z dnia 2017.10.04) ? zwane też towarami koncesjonowanymi.

1.17.Towary koncesjonowane w rozumieniu przepisów, o których mowa w punkcie powyższym (pkt 1.10) stanowią przedmiot tylko i wyłącznie rezerwacji. Rozumieć przez to należy, że Klient może niniejsze przedmioty zarezerwować, a następnie dokonać zakupu w biurze handlowym po okazaniu uprawniających do nabycia dokumentów.

1.18. Brak, bądź niemożność okazania wymaganych prawem dokumentów, najpóźniej w chwili odbioru, skutkuje nie zawarciem umowy.

1.19.Nie zawarcie umowy z powyższych przyczyn, skutkuje zwrotem przedpłaty, chyba że Przedsiębiorca poniósł koszty związane z realizacją indywidualnego zamówienia.

2.       ZASADY DOKONYWANIA TRANSAKCJI DLA TOWARÓW KONCESJONOWANYCH

2.1.    Wszelkie towary objęte reglamentacją, o których mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 o broni i amunicji (Dz.U.2017.1839 t.j. z dnia 2017.10.04) zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.sklep.ffarmstrade.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, maja one wyłącznie charakter marketingowy. Dla tych produktów Przedsiębiorca nie prowadzi sprzedaży na odległość. Istnieje możliwość ich rezerwacji a następnie, po okazaniu stosownych uprawnień, zakupu osobistego w biurze handlowym.

2.2.    Klient detaliczny może dokonać rezerwacji towarów koncesjonowanych będącej jedynie przekazaniem informacji do sklepu o chęci zakupu wybranego towaru.

2.3.    Proces rezerwacji i zakupu towaru koncesjonowanego przebiega w trzech następujących krokach:

Klient wysyła e-mail na adres info@ffarmstrade.pl o tytule :

REZERWACJA  XXX ?

a) w przypadku broni palnej używanej lub używanych istotnych części broni- w miejsce XXX podając numer porządkowy towaru zamieszczony w informacji na witrynie Sklepu Internetowego,

b) w przypadku nowych towarów ? w miejsce XXX podając nazwę towaru

W treści maila proszę podać:

Nazwę towaru zamieszczoną w Sklepie Internetowym,

Ilość towaru

Numer telefonu kontaktowego

I jako załączniki dodać skan lub zdjęcie:

 ?Zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni? (Promesy) ? w przypadku rezerwacji broni

Lub

?Książki posiadacza broni? (Strony pierwsza i odpowiednia  wpisem dot. danego kalibru) ? w przypadku rezerwacji amunicji

Proces rezerwacji towarów koncesjonowanych nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy kupna sprzedaży.

2.4.     Rezerwacje zgłoszone za pośrednictwem mailowym weryfikowane są przez Przedsiębiorcę w związku z wymaganiami dotyczącymi możliwości nabywania towarów koncesjonowanych, a następnie w ciągu 24 godzin odsyłany jest e-mail z potwierdzeniem rezerwacji, ilości oraz ceny. Proponowany termin odbioru będzie ustalony telefonicznie lub podany w mailu do potwierdzenie przez Klienta.

2.5.     Klient zobowiązany jest do odbioru osobistego zarezerwowanych produktów w siedzibie Przedsiębiorcy w ustalonym terminie, odbiór osobisty jest bezpłatny. Przy odbiorze osobistym Klient ma możliwość płatności gotówką. Z momentem zapłaty zostaje zawarta Umowa Sprzedaży Produktów Koncesjonowanych pomiędzy Klientem a Przedsiębiorcą. Przy odbiorze osobistym Klient zobowiązany jest okazać uprawnienia do posiadania broni oraz dokument tożsamości.

2.6.    Wszystkie towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia rezerwacji na ten sam towar przez kilku Klientów), że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części rezerwacji, każdorazowo, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji w ogóle lub wartości i ilości sztuk dostępnych do rezerwacji.

2.7.     Podczas odbioru zarezerwowanej broni możliwe jest nabycie wyłącznie wybranego i uprzednio zarezerwowanego towaru. Przedsiębiorca nie umożliwia przeglądu innych towarów posiadanych na stanie ani zmian rezerwacji z jednego rodzaju broni na inną.

2.8.    W przypadku chęci osobistego wyboru konkretnej sztuki broni prosimy o kontakt w celu indywidualnego omówienia dostępnych możliwości

2.9.    W przypadku zakupu amunicji możliwa jest zmiana uprzednio zarezerwowanej ilości podczas odbioru osobistego, w zależności od ilości dostępnej w magazynie.

3.       ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW NIEKONCESJONOWANYCH

3.1.    W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:

3.2.     dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie oferty ? podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie dodać kolejno ?DODAJ DO KOSZYKA? wybrane towary.

3.3.     po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk ?PRZEJDZ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA?.

3.4.     następnie dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z ?koszyka?. Jeżeli Klient korzysta z kodu rabatowego, powinien na tym etapie wpisać go w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie wybrać przycisk ?DALEJ?.

3.5.    następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Następnie użyć przycisku ?DALEJ?.

3.6.    wybrać sposób  płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.

3.7.     zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.  Jednakże Przedsiębiorca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta.  Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Przedsiębiorcy.

3.8.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.

3.9.    W przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne, Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

3.10.Przedsiębiorca potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w drodze komunikatu nadawanego w drodze informacji e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia, potwierdzającego ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia w Przedsiębiorcy ? Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres: info@ffarmstrade.pl

3.11.Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

4.       WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI TOWARU

4.1.    Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

4.2.    w formie przedpłaty ? np. przelewem bankowym

4.3.    płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie

4.4.    Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Informacje o rezygnacji z zamówienia Klient proszony jest o wysłanie w formie wiadomości e-mail na adres: info@ffarmstrade.pl lub korzystając z formularze w sklepie online.

4.5.    W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem bankowym, niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień uznania rachunku Przedsiębiorcy.

4.6.    Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 48h (w dniach roboczych). Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania  zamówienia do Klienta, za pośrednictwem wybranej formy dostawy, spośród wskazanych w opisie kupowanego towaru. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

4.7.    Zamówione towary są dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: za pośrednictwem kuriera GLS. W przypadku odbioru zamówionego towaru przez Klienta osobiście w lokalu Sprzedającego Klient nie ponosi kosztów wysyłki towaru.

4.8.    Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta ? przedsiębiorcy faktura VAT.

4.9.    Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie Przedsiębiorcy stwierdzonych wad, braków w zamówieniu lub uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

4.10.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionego przez Kupującego towaru powstałych na skutek winy przewoźnika.

5.       PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1.    Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy

5.2.    W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą lub mailem. Klient może wysłać na adres: info@ffarmstrade.pl jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu. Klient, może zwrócić przedmiot zamówienia w siedzibie Przedsiębiorcy ? jednocześnie składając oświadczenie o odstąpieniu, po uprzednim ustaleniu terminu drogą telefoniczną lub mailową.

5.3.    Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza zwrotu[N1]  lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, Przedsiębiorca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.

5.4.    W przypadku Odstąpienia Przedsiębiorca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w opisie towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

5.5.    Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.6.    Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności) wraz z oryginałem formularza zwrotu, do siedziby Przedsiębiorcy (na adres FF Armstrade sp. z o.o., Grażyna 98, 05-660 Warka z dopiskiem ?ZWROT?) nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o Odstąpieniu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.

5.7.    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu  (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy, z tym, że w przypadku, gdy zwrot został zostawiony w siedzibie Przedsiębiorcy Klient nie ponosi żadnych kosztów. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi  - na przykład zapobiegną uszkodzeniom w trakcie transportu.

5.8.    Klient jest odpowiedzialny wobec Przedsiębiorcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

5.9.    Przedsiębiorca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu  zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.

6.       REKLAMACJE

6.1.    Przedsiębiorca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

6.2.    Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

6.3.    W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Przedsiębiorcy: FF. Armstrade sp. z o.o., Grażyna 98, 05-660 Warka, z dopiskiem ?REKLAMACJA?. Klient może też składać reklamację w siedzibie Przedsiębiorcy, niezależnie od wybranego przez siebie sposobu zamawiania i zapłaty za towar, po uprzednim ustaleniu terminu drogą telefoniczną lub mailową.

6.4.    Towar, który jest odsyłany lub który Klient oddaje do reklamacji w siedzibie Przedsiębiorcy musi być zaopatrzony w paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dowód zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności ). W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego [N2] i wysłania go z towarem oraz drogą elektroniczną na adres info@ffarmstrade.pl. Klient zalogowany może do przygotowania papierowego formularza skorzystać z elektronicznego formularza reklamacji, który dostępny jest na jego koncie klienckim. [N3] Podczas składania reklamacji w siedzibie Przedsiębiorcy konieczne będzie podanie numeru paragonu czy faktury VAT.

6.5.    W przypadku przesłania przez Klienta formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną  na adres info@ffarmstrade.pl, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.

6.6.    Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.

6.7.    W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

6.8.    Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Przedsiębiorca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Przedsiębiorcę albo Przedsiębiorca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

6.9.    Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

6.10.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

6.11.W przypadku uwzględnienia reklamacji i żądania Klienta odstąpienia od umowy, Przedsiębiorca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

7.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1.    1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych FF Armsttrade sp. z o.o. z siedzibą w Grażynie 98, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

7.2.    Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

7.3.    Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień u Przedsiębiorcy lub korzystania z innych, opcjonalnych korzyści. Więcej informacji w  Polityce Prywatności.

8.       POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1.    Korzystając ze Sklepu internetowego www.sklep.ffarmstrade.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 "o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883)".

8.2.    Dane osobowe Klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta i jeśli jest to konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży usług i towarów.

8.3.    Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu Internetowego.

9.       POLITYKA COOKIES

9.1.    FF Armstrade sp. z o.o. może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

10.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

10.2.Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR).

10.3.Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.

10.4.Dodatkowych informacji Klient może szukać w Polityce Prywatności. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: info@ffarmstrade.pl.

10.5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.6.Przedsiębiorca, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób.

10.7.W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to nienaruszona. W przypadku takim FF Armstrade sp. zo.o. zastąpi nieważne postanowienie innym, skutecznie prawnym postanowieniem, zbliżonym celem do postanowień uznanych za nieważne, które nie będzie uchybiało reżimowi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.0.827).

10.8. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie lub wyżej opisanymi sposobami podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.